Elzer Orgelfest; Leonhard Völlm, Stuttgart-Kornwestheim
30 Minuten Orgelmusik zur Marktzeit

1 August Gottfried Ritter; 1. Orgelsonate d moll Opus I.mp3
2 Johannes Brahms; Oh Welt ich muss dich lassen.mp3
3 Johann Sebastian Bach; An Wasserflüssen Babylon BWV 653.mp3
4 Johann Sebastian Bach; Passacaglia Und Fuge c moll BWV 582.mp3